Kao ovlašteni sudski vještak građevinske struke ovlaštena od Federalnog ministarstva pravde, Vršim građevinska vještačenja, troškovnike nastalih šteta, troškovnike ulaganja, te sva građevinska vještačenja, nalaze i mišljenja po Vašim potrebama, u svrhu određenih dokaza na sudu ili za privatne potrebe.
 
Građevinsko vještačenje u užem smislu, obuhvaća skup stručnih aktivnosti koje definiraju: 


 
 • Kvalitetu i kvantitetu izvedenih radova na pojedinom objektu 
 • Utvrđivanje nedostataka na objektu
 • Postotak dovršenosti objekta 
 • Cijenu pojedinih izvedenih radova
 • Snimak postojećeg stanja prilikom preuzimanja objekta ili prostora
 • Utvrđivanje štete na pojedinom objektu nastale zbog raznih uzroka (prirodna nepogoda,nekvalitetni materijali, loša izvedba, viša sila i sl.) 
 • Vrijednost sanacije pojedinih oštećenja na objektu nastalih zbog raznih   uzroka 
 • Rekonstrukcija zbivanja i odgovornosti na gradilištu na temelju uvida u građevinsku dokumentaciju (projekte, građevinsku knjigu, građevinski dnevnik, zapisnike i sl.)
 • Osiguranje dokaza tj. pravni termin koji obuhvaća gore navedene radnje, a izvodi se na zahtjev stranaka pri pojedinom općinskom ili trgovačkom sudu.

Cijena građevinskog vještačenja ovisi o veličini, složenosti vještačenja te mjestu gdje se obavlja uviđaj za potrebe vještačenja.
Referentna lista:
 • Ministarstvo privrede HNK,
 • Općinski sud u Mostaru,
 • Općinski sud u Livnu,
 • Croatia osiguranje d.d.,
 • Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru,
 • Fizička i pravna lica,…